Tarieven - parochiebijdrage

 

Tarieven 2019

 

Plaatsengeld

€  1,00

Intentie bij vieringen
 

€ 10,50

Offerkaars

€   0,50

 

 

Tarieven kerkelijke diensten

 

Doop

€  100,00

Eerste H. Communie

€  100,00

H. Vormsel

€  100,00

Huwelijksdienst

€ 598,00

Jubileumdienst

€ 300,00

Uitvaartdienst (incl. avondwake)

€ 598,00

Avondwake (geen uitvaartdienst)

€ 298,00

Gebruik rouwkapel

€   70,00

Dienst in crematorium of op begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst + reiskosten (€ 0,32 per km.)

€ 398,00

 

 

Parochiebijdrage

De  parochiebijdrage voor 2019 is per gezin € 100,00.

(Dit bedrag is vastgesteld door het parochiebestuur; het Bisdom adviseert een bijdrage van € 120,00).

Uiteraard staat het u vrij om een lagere bijdrage te geven en zijn hogere bijdragen eveneens van harte welkom.

Als men in 2019 minimaal vijf jaar achtereen het minimumbedrag voor de parochiebijdrage betaald heeft, zijn bovengenoemde kerkelijke diensten gratis.

Betaalt men minder dan worden de tarieven naar rato berekend.

Mocht dit door omstandigheden problematisch zijn, dan vragen wij  u contact op te nemen met het parochiebestuur.
 
 

De parochiebijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor het behoud van onze mooie, monumentale kerk en de pastorale dienstverlening.


Wij, alle parochianen van Rucphen, kunnen er voor zorgen, dat onze kerk financieel "in balans blijft. Dit kan op de volgende manieren:


a/  indien men nog niet deel neemt aan de parochiebijdrage, alsnog gaan deelnemen.  Het adviesbedrag bedraagt voor dit jaar 8 euro per maand / 96,00 euro per jaar.


b/  indien men al deelneemt, de huidige bijdrage verhogen met  bijv. 10,00 euro per jaar.


c/  een (aanvullende) eenmalige gift. Bijvoorbeeld een bedrag van 25 euro van het vakantiegeld, dat men krijgt of van een financiële meevaller, die men heeft gehad.


De genoemde bedragen zijn voorbeelden en mogen natuurlijk hoger of lager zijn.  Ieder bedrag is namelijk van harte welkom !


d/  een periodieke overeenkomst sluiten voor een jaarlijkse bijdrage gedurende minimal 5 jaar. Dit bedrag dient  minimaal 125 euro per jaar te zijn. Het voordeel van deze optie is, dat het bedrag volledig aftrekbaar is van de Inkomstenbelasting.


e/  de kerk in uw testament opnemen voor (een deel van) uw nalatenschap (een legaat). Dit bedrag is bovendien vrij gesteld van erfbelasting.

 


Nadere informatie over al deze mogelijkheden kunt u verkrijgen bij onze penningmeester via telefoonnummer 06 57336670.

 
 
 
 
 
Schenken
 

Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Als u gedurende 5 jaar een bedrag aan parochie bijdrage toezegt komt u in ieder geval in aanmerking voor deze aftrek. Voorwaarde is dat u dit notarieel vastlegt. De parochie wil dit graag voor u verzorgen. De kosten van de notariële akte zijn voor rekening van de parochie.

Als u van deze regeling gebruik wilt maken of verdere informatie wenst dan kunt u - via het secretariaat - contact opnemen met de parochiekerncommissie.

 

Collecte bij avondwake

Na overlijden vindt in sommige gevallen alleen een avondwake plaats, welke dus niet gevolgd wordt door een kerkelijke uitvaart.
In een overleg tussen alle parochies uit onze regio is afgesproken om in zo’n situatie een collecte tijdens de avondwake te houden.
 
Voor de volledigheid: indien na de avondwake de uitvaart in de kerk plaats vindt is er geen collecte tijdens de avondwake maar alleen tijdens de uitvaartviering.